5, జనవరి 2014, ఆదివారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన – అది ఇంగ్లీషోడయినా సరే!


TIME HEALS ALL PAINS – BUT GIVE SOME TIME TO TIME

DREAM MORE WHILE YOU AWAKE

WHAT OTHERS THINK OF YOU, IS NONE OF YOUR BUSINESS

NO ONE IS IN CHARGE OF YOUR HAPPINESS EXCEPT YOU


LIFE IS TOO SHORT TO WASTE TIME HATING ANY ONE 

కామెంట్‌లు లేవు: