12, నవంబర్ 2015, గురువారం

?

?
“లోపల ఇంతసేపూ ఏం మాట్లాడుకున్నారు?’
‘బయట మీడియాతో ఏం చెప్పాలో.. దాన్ని గురించి’

?  

కామెంట్‌లు లేవు: