12, నవంబర్ 2015, గురువారం

అది ప్రశ్న! ఏది జవాబు ?


“అసహనం అంటే ఏమిటి?
‘సహనం కానిది’
‘అలా కాదు. ఇప్పుడు దేశంలో సహనం, అసహనం అనే అంశాల మీద విస్తృత స్థాయి చర్చ జరుగుతోంది, దానిపై చెప్పండి’
‘వేదం ఏం చెబుతోంది, సహనావతు అంటోంది. బైబిల్ ఏం చెబుతోంది, ఆ మాటకు వస్తే ఖురాన్ ఏం బోధిస్తోంది? అంటే ఏమిటన్న మాట...’
‘అదికాదు, ఇప్పటి పరిస్తితుల్లో ఎవరు సహనం కోల్పోతున్నారు, ఎందుకు అలా జరుగుతోంది?’
‘ఎవరంటే, నాకు తెలిసి సహనం లేనివాళ్ళు అసహనంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అసహనంగా వుండేవాళ్ళు సహనంగా వుండేవారిపై దండెత్తుతున్నారు’
‘అది సరే! నా ప్రశ్నకు సూటిగా జవాబు చెప్పండి? సహనం వుంది ఎవరికి? లేనిది ఎవరికి?’
‘సహనం అనేది జన్మతో వచ్చేది. అది జన్మ ఉన్నంత వరకు అంటిపెట్టుకునే వుంటుంది. అసహనం కూడా అంతే”

‘మీకూ మీతో ఇంటర్వ్యూకు ఓ దణ్ణం. బతికుంటే పాత పేపర్లు తినయినా బతుకుతాను’ 

(12-11-2015)  
NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: