4, మార్చి 2015, బుధవారం

అలవాటయితే కష్టంఏకాంబరం షాపు వాడిని అడిగాడు, 'చీమల కోసం పౌడర్' వుందా అని.
'వున్నా ఇవ్వను' అన్నాడు షాపు వాడు. 'ఎందుకని' అడిగాడు ఏకాంబరం.

'ఎందుకేమిటి? ఇవ్వాళ పౌడర్ అడిగిన చీమలు రేపు లిప్ స్టిక్ కావాలంటాయి. అలా అలవాటు చేయకూడదు' అన్నాడు దుకాణదారుడు.
(NOTE: Courtesy Image Owner)

కామెంట్‌లు లేవు: