4, మార్చి 2015, బుధవారం

గొప్పలు


'నాకెంత పొలం వుందో తెలుసా!  నేను పొద్దున్న కారేసుకుని  ఈ వైపు నుంచి బయలుదేరి వెడితే పొద్దుగూకినా కూడా  ఇంకా పొలం అటు చివరిదాకా చేరడం కష్టం'  ఒకడన్నాడు గొప్పలు పోతూ.
'ఛా! అంత చెత్త కారు ఇంకా యెందుకు వుంచుకున్నావు. నేనయితే ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి ఒదిలించుకునేవాడిని'


NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: