11, జనవరి 2015, ఆదివారం

నాలుగు, ఆ పక్కన అయిదు సున్నాలు4,00000
అంటే అక్షరాలా నాలుగు లక్షలన్నమాట.
అంటే ఏమిటంటే.
నా సొంత బ్లాగు
http://bhandarusrinivasarao.blogspot.in/  
కు
ఈరోజు వరకు వచ్చిన హిట్లన్న మాట.
అందుకోండి అందరూ నాలుగు లక్షల ధన్యవాదాలు

-భండారు శ్రీనివాసరావు (NOTE: Courtesy Cartoonist)