11, జూన్ 2015, గురువారం

జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం

"Alcohol is a perfect solvent:
It dissolves marriages, families and careers." (Text Courtesy Krishna Mohan Mocherla​)NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: