28, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

కాపీ జోకులు


కాపీ కొట్టే రైట్లే కాని కాపీ రైట్లు లేనివాటిని జోకులంటారని ఓ జోకారావు చెప్పాడు. అలాంటివే ఇవి.
పీతాంబరం భర్త ఏకాంబరాన్ని ఒంటరిగా దొరకబుచ్చుకుని అడిగింది. 'మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా?  ప్రేమిస్తే ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు?' అని. అతగాడికి ఓ పట్టాన ఆ ప్రశ్నే అర్ధం కాలేదు. అర్ధం కాగానే అందులో  ఏదో మతలబు వుందని పసిగట్టి, 'నిన్ను బోలెడు బొచ్చెడు  ప్రేమిస్తున్నాను, తాగుతున్న ఈ మందు మీద ఒట్టు' అనేసాడు ధైర్యంగా. అలా చెబితే కుదరదు, ఇదిగో ఇంత అని చెప్పాలి' అంది గారాలు పోతూ. ఏకాంబరం క్షణం ఆలోచించి చెప్పాడు. మాటవరసకు  నేను ఒక సెల్ ఫోన్ అనుకో. నువ్వు సిమ్  కార్డులాంటిదానివి. సిమ్ కార్డు లేకపోతే ఫోను ఉట్టిదేగా! అలా అన్న మాట' అన్నాడు. 'ఓహో! అలాగా' అని  పీతాంబరం బోలెడు సంతోషపడి యింది. ఏకాంబరం మనస్సులో అనుకున్నాడు 'అమ్మయ్య బతికిపొయానురా బాబూ ఈ పూటకు. పిచ్చిది, చెప్పగానే  నమ్మేసింది, కానీ దానికేం తెలుసు, నేను చైనా ఫోను లాంటివాడిననీ, నాలుగు సిమ్ కార్డులు వుంటాయని'   
NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: