7, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

భారం


ఇద్దరు సన్యాసులు అడవి మార్గాన వెడుతున్నారు. దారిలో ఓ యేరు అడ్డం వచ్చింది. ఏటి వొడ్డున ఒక యువతి కాలికి దెబ్బ తగిలి పడివుంది. యేరు దాటి అవతల తన వూరికి  చేరుకోవాలి. సన్యాసుల్లో ఒకడు ఆమెను జాగ్రత్తగా రెండుచేతులతో వొడిసిపట్టుకుని యేరు దాటించి  వూరు చేర్చాడు. సన్యాసులు మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు. చాలాసేపటి తరువాత  రెండో వాడు అన్నాడు. 'నువ్వలా ఆ ఆమ్మాయిని ఎత్తుకోకుండా వుండాల్సింద'ని. మొదటివాడు బదులిచ్చాడు. 'నేను ఆ అమ్మాయిని ఎప్పుడో దింపేశాను. నువ్వే ఇంకా ఆమెను మనసులో మోస్తున్నావు'


(జెన్ బౌద్ధగాధల నుంచి తెలుగుసేత)
NOTE: COURTESY IMAGE OWNER

కామెంట్‌లు లేవు: