6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

బహురూపి - భండారు శ్రీనివాసరావు

ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కొక్కడై తోచు .......

డబ్బు ఒక్కటే. కానీ ఒక్కోచోట అది ఒక్కో నామం ధరిస్తుంది.
గుళ్ళో హుండీలో వేస్తే ‘మొక్కుబడి’
పెళ్ళిలో చదివిస్తే ‘కానుక’
వరుడికి ముట్టచెబితే ‘కట్నం’
మనం ఇవాల్సివస్తే వస్తే ‘అప్పు’
మనకు రావాల్సి వుంటే ‘బాకీ’
కోర్టులో కడితే ‘జరిమానా’
సర్వరుకు ఇస్తే ‘టిప్పు’
ఉద్యోగులకు చెల్లిస్తే ‘జీతం’
పనివాళ్లకు ఇస్తే ‘కూలీ’
పనిచేయడానికి తీసుకుంటే ‘లంచం’
పని చేయడానికి ఇస్తే ‘ఆమ్యామ్యా’
నడిరోడ్డు మీద పోలీసుకు ఇస్తే ‘మునుపటి జన్మ ఋణం’

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఇంకా ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వానికి చెల్లించుకుంటే పన్ను
చచ్చీచెడి దాచుకుంటే పొదుపు
ఇత్యాది.