19, జనవరి 2013, శనివారం

డస్ట్ బిన్డస్ట్ బిన్
ఖరీదయిన మద్యం సీసాకు ఓ కరెన్సీ నోటు తారసపడింది. ఎంతో గొప్ప  గొప్పవాళ్ళు తనంటే ఎంతో మోజుపడతారు. కానీ, అదేమిటో కరెన్సీ నోటు కళ్లబడగానే వాళ్ల మొహాల్లో తెలియని ఆనందం.
మద్యం సీసా కరెన్సీ నోటుతో అంది. ‘ఏం చూసుకుని నీకా మిడిసిపాటు? నువ్వొక కాగితం ముక్కవి. ఇంకా చెప్పాలంటే  నాతో  పోలిస్తే  ఎందుకూ పనికిరాని  చిత్తు కాగితానివి.’
కరెన్సీ నోటు తాపీగా జవాబిచ్చింది.
‘నువ్వన్నది నిజమే. నేనొక కాగితాన్నే. కానీ నా జన్మలో నేనెప్పుడూ నీలా ‘చెత్త బుట్ట’ని చూడలేదు’
(19-01-2013)

కామెంట్‌లు లేవు: