17, మే 2016, మంగళవారం

తర్వాత రమ్మను


“ఎవరాయన”
“తెలీదండీ. పెద్ద జర్నలిష్ట్ టండీ”
“మన గురించి రాస్తారా?”
“అదీ తెలీదండీ. ఆయన తనకు తెలిసిన విషయాలను, తెలీని విషయాలను తెలుసుకుని పత్రికలకు వ్యాసాలు రాస్తారుటండీ”

“అలాగా. అయితే సారుకి టైము లేదు, తరువాత రమ్మను” 

కామెంట్‌లు లేవు: