13, మే 2016, శుక్రవారం

గుళ్ళో పాము

తెలివి మీరిన జనం

“పాము గుళ్ళోకి వచ్చి పాలు తాగుతోంది. టీవీలో  చూపిస్తున్నారు. తొందరగా రా!’
హాల్లో నుంచి పనిమనిషి పిలుపు.
‘ఇయ్యాళమొత్తం అదే చూపిస్తారు. రాత్రికి ఇంట్లో చూస్తాలే’

లోపలనుంచి వంటమ్మాయి  జవాబు.

కామెంట్‌లు లేవు: