23, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

ఒక చేదు జ్ఞాపకం ఒక తీపి గుర్తు

 చాలా ఏళ్ళ కిందటిది. ఒక ఫ్రెండ్  షేర్  చేశారు కామెంట్‌లు లేవు: