31, జనవరి 2021, ఆదివారం

భలే మామా భలే - భండారు శ్రీనివాసరావు

 

ఫోనొచ్చింది.
“చూస్తున్నారా! మావాడు వాళ్ళని భలేగా వాయించేస్తున్నాడు. ఈ దెబ్బతో అవతలవాళ్ళు మఠాష్!”
కాసేపట్లోనే మరో ఫోన్. మరో మనిషి నుంచి.
“చూశారా! అతగాడి వాదన. మాట్లాడిన దాంట్లో ఏవన్నా అర్ధం ఉందా!
ఇద్దరూ చూసింది ఒకే టీవీలో ఒకే దృశ్యం. ఇద్దరూ విన్నది ఒకే మాట.
అయినా ఆ చూపులో తేడా! అర్ధం చేసుకోవడంలో తేడా!
నిజానికి చూపులో తేడా లేదు. వాళ్ళు పెట్టుకున్న కళ్ళద్దాలలోనే.
ఇలాంటివి వింటుంటే మాయాబజార్ సినిమాలో ‘భలే మామా! భలే! మనవాడు కృష్ణుడి మీద ఎలా చమత్కార బాణం వేశాడో’ అనే డైలాగులు గుర్తుకురాకమానవు.
(31-01-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: