22, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

రిటైర్ కాగానే బయటికొచ్చేసి... ఓ లోకల్ రైలు ఎక్కి ఇంటికెళ్లిపోయాడు... - ముచ్చట

రిటైర్ కాగానే బయటికొచ్చేసి... ఓ లోకల్ రైలు ఎక్కి ఇంటికెళ్లిపోయాడు... - ముచ్చట: న్యాయమూర్తులు న్యాయం చెప్పడంలోనే కాదు... తమ నడతలోనూ ఆదర్శంగా ఉండాలని జనం కోరుకుంటారు

కామెంట్‌లు లేవు: