24, జులై 2013, బుధవారం

భండారు వంశం గోత్ర నామాలు


(చనిపోయిన వారి వివరాలు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది, తద్దినాలు  తదితర అపర కర్మల సందర్భాలలో వాడుకోవడం కోసం)  

తండ్రి : రాఘవేశ్వర శర్మ (రాఘవరావు గారు)  - పరాశర గోత్రం 

తాత: (తండ్రి తండ్రి) పర్వతాలేశ్వర శర్మ (పర్వతాలయ్య గారు)  - పరాశర గోత్రం 

ముత్తాత :  (తండ్రి తాత) రామేశ్వర శర్మ (రామయ్య గారు) - పరాశర గోత్రం 

తల్లి : వెంకట్రావమ్మ -  పరాశర గోత్రం 

బామ్మ: (తల్లి అత్తగారు-తండ్రి తల్లి) రుక్మిణమ్మ  - పరాశర గోత్రం

బామ్మ తండ్రి : చిదంబరం -  రోహితస గోత్రం

బామ్మ తల్లి : చెల్లమ్మ (చెల్లమ్ముమ్మ) -  రోహితస గోత్రం 

బామ్మ తాత : సీతారామయ్య - పరాశర గోత్రం 

బామ్మ బామ్మ:  వెంకటమ్మ - పరాశర గోత్రం 

తాత (తల్లి తండ్రి) : కొండపల్లి శ్రీనివాస రావు -  శ్రీవత్స గోత్రం

ముత్తాత (తల్లి తాత) : కృష్ణారావు - శ్రీ వత్స గోత్రం

పినతండ్రి  : రామప్రసాదరావు (ప్రసాదం బాబాయి) - పరాశర గోత్రం

పినతండ్రి భార్య :  రాంబాయి -  పరాశర గోత్రం

పినతాత : భండారు లక్ష్మీనారాయణ (లక్ష్మయ్య తాతయ్య) -  పరాశర గోత్రం

పినతాత భార్య :  వరలక్ష్మి (వరం బామ్మ) - పరాశర గోత్రం

పినతాత : భండారు సుబ్బారావు (సుబ్బయ్య తాతయ్య) -  పరాశర గోత్రం

పినతాత భార్య : సీతమ్మ (సీతం బామ్మ) - పరాశర గోత్రం

మేనత్త : రంగనాయకి (రంగమ్మత్తయ్య) - కాశ్యపస 

మేనమామ (మేనత్త భర్త) : కొలిపాక లక్ష్మీనరసింహారావు -  కాశ్యపస 

మేనత్త : కమలాబాయి (చిన్నత్తయ్య) -  కాశ్యపస 

మేనత్త భర్త : పర్చా శ్రీనివాసరావు - కాశ్యపస 

మేనత్త : సీతమ్మ  (చిదంబరం అత్తయ్య) - కాశ్యపస

మేనత్త భర్త  : లక్ష్మీనరసింహారావు -  కాశ్యపస 

పెత్తల్లి  : చుక్కమ్మ - గౌతమ గోత్రం 

పెత్తల్లి భర్త  : వెంకట నరసయ్య -  గౌతమ గోత్రం

మేనమామ :  కొండపల్లి  శ్రీ రామచంద్రరావు - శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ భార్య :  రాజ్యలక్ష్మి (రాజమ్మత్తయ్య) - శ్రీ వత్స గోత్రం 

మేనమామ : కొండపల్లి  కృష్ణారావు -  శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనమామ భార్య :  వెంకట సుబ్బాయమ్మ(గండ్రాయత్తయ్య) -  శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనబావ : కొండపల్లి   శ్రీనివాసరావు - శ్రీ వత్స గోత్రం

మేనబావ : కొండపల్లి వెంకటేశ్వరరావు - శ్రీ వత్స గోత్రం

అక్క : అయితరాజు రాధ - భరద్వాజ 

బావ : అయితరాజు రాంరావు - భరద్వాజ 

మేనల్లుడు: ఏవీజీ కుమార్ (వెంకన్న) -  భరద్వాజ 

బావ :  కొలిపాక రామచంద్రరావు - కాశ్యపస

బావ : కవుటూరి కృష్ణమూర్తి -  కౌసికస గోత్రం 

మేనల్లుడు : శేషు -  కౌసికస గోత్రం 
బావ : తుర్లపాటి హనుమంతరావు - కణ్వస    

మేనల్లుడు :  తుర్లపాటి రాఘవరావు (పుతక) - కణ్వస 

అక్క:  కొమరగిరి  అన్నపూర్ణ -  భరద్వాజ 

బావ : కొమరగిరి వెంకటప్పారావు - భరద్వాజ

మేనల్లుడు : కొమరగిరి చంద్ర కాంతారావు (చందు) - భరద్వాజ 

మేనల్లుడు : కొమరగిరి రంగారావు (రంగడు) -  భరద్వాజ 

బావ : పింగిలి మధుసూదనరావు  - భారద్వాజస  

అన్నయ్య : భండారు పర్వతాలరావు - పరాశర 

అన్నయ్య : భండారు వెంకటేశ్వర రావు (వెంకప్ప) -  పరాశర 

అన్న (పినతండ్రి కొడుకు) : భండారు సత్యమూర్తి  - పరాశర 

గురువు : హనుమంతరావు గారు - భారద్వాజస గోత్రం

మేనమామ కొడుకు : మోహనరావు - శ్రీ వత్స గోత్రం 

మేనమామ కొడుకు భార్య : యజ్ఞ పదాయి - శ్రీ వత్స గోత్రం

పర్వతాలరావు గారి షడ్డకుడు : భావనారాయణ - భారద్వాజ 

పినతండ్రి  అల్లుడు : పట్టాభిరామారావు - భారద్వాజ 

గురువు : రాఘవరావు - పరాశర 

గురువు : హరినారాయణ – భారద్వాజ

(సేకరించి పెట్టిన భండారు పర్వతాలరావు గారికి కృతజ్ఞతలతో-)