14, జూన్ 2022, మంగళవారం

నడిచి వచ్చిన దారి - భండారు శ్రీనివాసరావు


(నోటు మాటగా కాకుండా నోటి మాటతో)
"నీ గురించి నీవెప్పుడు చెప్పుకోకు. మంచి చెబితే ఎవరూ నమ్మరు. చెడు చెప్పుకుంటే ఇంకా ఎంత వుందో అనుకుంటారు"


కామెంట్‌లు లేవు: